เรียนท่านผู้สมัครทดสอบสมรรถนะฯ ภายใต้ สคช

ทุกท่านที่จะเข้ารับการทดสอบฯ ขอให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 จำนวน 2 เข็ม ผ่านโปรแกรมประยุกต์ “หมอพร้อม” ในวันที่มาทดสอบฯ

นับถือ
ชาญไชย ไทยเจียม