8-9 สิงหาคม 2563

8-9 สิงหาคม 2563 จัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับชั้น 1 และช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับชั้น 3 ที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต สถานที่จัดสอบของสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)