ประกาศเลื่อนสอบฯ ระดับชั้น 4

เรียนผู้สมัครสอบฯ (วิศวกรชีวการแพทย์ ระดับชั้น 4)

เนื่องจากสถานที่จัดสอบ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ว่า ในวันที่ 22-23 ม.ค. 65 จะมีการรับปริญญาฯ เกรงว่าจะกระทบกับการจัดสอบฯ จึงขอเลื่อนสอบฯ ระดับชั้น 4 นี้ เป็นวันที่ 12-13 ก.พ. 2565

นับถือ
ชาญไชย ไทยเจียม