thaibme_admin

หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19

เรียนท่านผู้สมัครทดสอบสมรรถนะฯ ภายใต้ สคช ทุกท่านที่จะเข้ารับการทดสอบฯ ขอให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 จำนวน 2 เข็ม ผ่านโปรแกรมประยุกต์ “หมอพร้อม” ในวันที่มาทดสอบฯ นับถือชาญไชย ไทยเจียม

18 สิงหาคม 2563 จัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลอาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ระดับชั้น 4

18 สิงหาคม 2563 จัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลอาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ระดับชั้น 4 ภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

17 สิงหาคม 2563 อบรมอาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ระดับชั้น 4 ภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

17 สิงหาคม 2563 อบรมอาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ระดับชั้น 4 ภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 17 สิงหาคม 2563.